Deutsch

am meisten

Erläuterung

Zitat

Soawens hiel Moder öhr Krauwers no Hüß on keek sech aan, wän et mäst voll Dreck soat.

Deutsch

Ameisenhaufen

Erläuterung

Zitat

Satt ow mers op ennen Emptenhoop, dat sal gut sin täge de Loopende Fahn.