von Pit Martens, Kevelaer

Blauwe Wölkskes

Wenn ek van de Ärbejjt komm
dünn ek gärn wat Pippke schmoke.
Alles ränkt sech dann werr in,
wat den Dagg mej hat verbroke.

Blauwe Wölkskes lote mej
allemol min Sörg vergäte.
Sonder Pippke was ek längs
van de Piere opgefräte.

Döröm, Lüjkes, schmockt de Piep
on vergett den Dagg sin Nöcke!
Met di blauwe Wölkskes gonn
ok de läste Sörg vertrecke.