von Pit Martens, Kevelaer

Astronomie

„Jonges,“ sät de Lährer,
„witt achter all
de Stäre
lätt dat grote Necks!“
„Wu grot es dat dann well?“
fröggt Fretzke.
„Wu grot,“
sät drop de Lährer,
„lätt sech örs segge,
wenn man dat End
dor bowe fend.
Dat äwer es
näs opgefräte.
Et best es merr
wej bliewen dor,
wor se met Zollstöck mäte.“